Libersi – Art performance & way of life

W naszym świecie pieniądze nie odgrywają decydującej roli. Ważniejsze są relacje z ludźmi i kwitnący ogródek warzywny. Sądzimy, że zamiast budować nowe blokowiska, należy zwrócić się ku temu co jest. Ratując dziedzictwo kulturowe restaurujemy to,  co bezmyślnie zniszczyła nowoczesność.  Utopijny świat dla marzycieli?  Czyżby? Jesteśmy dowodem, że można żyć inaczej. Od lat stawiamy na minimalizm,  na współdziałanie, szanujemy naturę i wspieramy rzemiosło.


Money does not play a decisive role in our world. Relations with people and a flowering vegetable garden are more important. We think that instead of building new flats we should turn to what already is. Saving the cultural legacy, we restore what thoughtlessly destroyed modernity. Utopia for dreamers? Is that so? We are proof that you can live in other way.  For years we put on minimalism, on cooperation, we respect mother nature and support craftmanships.

OLD

Inspiruje nas historia zjawiska społecznego, które jako forma protestu rozwinęło się w latach 60-tych. To świadomy styl życia poza systemem, motywowany ideologicznie. Tworzymy kolektywy, które odnawiają budynki dając im drugie życie. Odrestaurowane miejsca stają się domami do zamieszkania, centrami  wypoczynku  lub rezydencjami kultury alternatywnej, w których organizuje się koncerty, wystawy, czy spotkania twórcze o wysokiej jakości artystycznej. Zjawisko to jest więcej niż społecznie pożyteczne – pokazuje, że świat jest pełen zasobów, którymi my – ludzie – nie potrafimy gospodarować. Jesteśmy artystami. Widzimy piękno i potencjał w zaniedbanym. Przybywamy na zaproszenie. Przywracamy do życia miejsca, które na to zasługują. Badamy ich historię. Oglądamy mapy, zdjęcia, dotykamy czyichś pamiątek, odkrywamy tajemnice. Wykonujemy projekty, a następnie pracujemy w pocie czoła, w kurzu i w brudzie po to, aby centymetr po centymetrze odkrywać skarby. Dzięki umiejętnościom z pogranicza rzemiosła i sztuki możemy cieszyć się wyjątkowym efektem. To trudne zajęcie, wymagające specyficznej wiedzy, mnóstwa energii twórczej ale również sprawności manualnej. Trzeba znać specyfikę materiałów, technologię wykonania ( która czasem sięga średniowiecza). Trzeba też umieć ujarzmić barwy i struktury.

Tylko zamieszkując w danym miejscu możemy je poczuć i usłyszeć. Rzeczy opowiadają nam swoją historię. Wnikając w czyjeś dawne życia, przywracamy pamięć o nich i odchodzimy, sami stając się  wspomnieniem.

Bycie razem w pięknych miejscach uszczęśliwia ale móc tworzyć piękne miejsca dla innych ludzi,  stanowi nasze „Dasein”.

We are inspired by the history of a social phenomenon that developed as a form of protest in the 1960s. It’s a conscious lifestyle outside the system,  motivated ideologically. We create collectives that renovate buildings and giving them a second life. The restored places become homes, leisure centers or residences of alternative culture, where concerts, exhibitions and creative meetings of high artistic quality are organized. This phenomenon is more than socially useful – it shows that the world is full of resources that we humans cannot manage. We are artists. We see beauty and potential in neglected. We come by invitation. We are restoring places that deserve it back to life. We study their history. We look at maps, photos, touch someone’s souvenirs. We discover secrets. We make projects, and then work hard, with a sweat on our foreheads in the dust and in the dirt to then  inch by inch, discover treasures. Thanks to the skills on the borderline of craft and art, we can enjoy a unique effect. It’s a difficult job, requiring specific knowledge, lots of creative energy but also manual dexterity. You need to know the specifics of the materials, the technology of manufacture (which sometimes dates back to the Middle Ages). You also need to be able to tame colors and structures.

Only by living in a specific place we can feel and hear them. Things that were left in the buildings tell us their story. By getting deep inside into someone’s old lives, we bring back the memory of them and leave, becoming a memory ourselves.

Being together in beautiful places makes us happy but being able to create beautiful places for other people is ours “Dasein”.

MODERN

W naszej wizji przyszłego świata do miast zawita biofilia. Sadzimy drzewa, projektujemy ogrody wertykalne, dbamy o parki, uczymy jak inwestować we właściwą gospodarkę wodną budując zielone dachy oraz zmniejszając zanieczyszczenie środowiska.

W naszych projektach jest też miejsce na sztukę, uważamy, że obcowanie z nią jaką bytem intelektualnym i duchowym, wzbogaca nas, sprawiając, że odkrywamy czym jest człowieczeństwo.

Biofilia will come to cities in our vision of the future world. We plant trees, design vertical gardens, take care of parks, teach how to invest in proper water management, building green roofs and reducing environmental pollution.

In our projects there is also a place for Art, we believe that associate with it as an intellectual and spiritual being, enriches us, making us discover what humanity is.

Zobacz jak żyjemy           See how we live