Antichi Immobili

Znajdujemy antyczne nieruchomości w pięknych lokalizacjach Włoch. Sprawdzamy ich potencjał i wykorzystujemy go, dzięki umiejętności renowacji oraz znajomości tutejszych przepisów. Nie sztuką jest projektować coś nowego.

Nowa wartość tkwi w połączeniu zastanego ze stającym się. 

Kontekst twórczy wynika z historii miejsca. Efekt to odnowiony dom z duszą. O unikalnej aurze i niepowtarzalnym stylu (rustykalnym lub pałacowym). Wykorzystujemy aktualną sytuację na włoskim rynku nieruchomości i spełniamy marzenia, przywracając do życia prawdziwą wartość.  Współpracujemy z Mediolańskim biurem architektonicznym (uprawnienia konstruktorskie, reprezentacja we włoskich urzędach). Dbamy o prawne aspekty związane z zakupem nieruchomości i ewentualnym zarządzaniem obiektem podczas nieobecności właściciela.

We find antique real  estates in beautiful locations in Italy We check their potential and use it thanks to renovation skills and knowledge of local recipes.  It’s not an art to design something new.

The new value lies in the connection of the existing and the becoming.

The creative context is a results from the history of the place. Effect is renovated house with a soul within him. With a unique aura and style (rustic or palatial). We use the current situation on the Italian real estate market and make dreams come true, bringing real value back to life. We work with the architectural office from Milan (designer’s authorization, representation in Italian offices). We care about legal aspects related to the purchase of a estate and possible management of the object in the absence of the owner.

 1. Określamy budżet i wstępne oczekiwania inwestora;
 2. Znajdujemy nieruchomości we Włoszech (w interesujących miejscach i okazyjnych cenach nabycia);
 3. Przeprowadzamy kontrole, inwentaryzację ( robimy zdjęcia i pomiary);
 4. Przygotowujemy projekt koncepcyjny i szacujemy wstępny koszt renowacji;
 5. Uzyskujemy informacje w urzędach, co do możliwości przeprowadzenia planowanych prac;
 6. Przygotowujemy harmonogram działań;
 1. We set the budget and the investor’s initial expectations;
 2. We find real estates in Italy (in interesting places and occasional purchase prices);
 3. We are doing inspections, stocktaking (we take pictures and measurements);
 4. We prepare a conceptual project and evaluate the initial cost of renovation;
 5. We gain information in offices about the possibility of execution planned works;
 6. We are preparing a schedule of activities.

Jeśli koszty są akceptowane przez inwestora i podejmuje decyzję o zakupie nieruchomości wówczas:

 1. Przygotowujemy projekt wykonawczy ze szczegółowym kosztorysem inwestorskim;
 2. Przeprowadzamy procedurę zakupu;
 3. Organizujemy pozwolenia, reprezentując inwestora w procedurach prawa budowlanego;
 4. Organizujemy zespoły wykonawcze;
 5. Nadzorujemy prace ekip budowlanych ( część prac wykonujemy samodzielnie)

If the costs are accepted by the investor and decides to buy the property, then:

1. We prepare an executive project with a detailed investor’s cost estimate;
2. We execute the purchase procedure;
3. We organize repairs permit/ bulding , representing the investor in construction law procedures;
4. We organize construction teams;
5. We inspect the work of construction teams ( part of the work, we are doing by ourselves)

Inwestor  nabywa kompletną usługę – od wyszukania nieruchomości  po jej pozyskanie i dostosowanie do oczekiwań. Na życzenie Inwestora możemy również opiekować się nieruchomością podczas jego nieobecności lub zarządzać nią, wraz z organizacją wynajmu krótkoterminowego. Inwestor finansuje każdy kolejny etap procesu.

The investor acquires a complete service– from searching for a property to estate acquiring and adapting to expectations. At the Investor’s request, we can also look after or manage the property during his absence, together with the organization of short-term rentals. The investor finances each subsequent stage of the process.

 

Cena usługi zawiera:

 1. Doradztwo,
 2. Inwentaryzacje,
 3. Projekty i kosztorysy,
 4. Ekspertyzy,
 5. Nadzór budowlany,
 6. Reprezentację klienta we wszystkich urzędach / gminach.
 7. Tłumaczenia.

The service price equals:

 1. Consulting,
 2. Stocktaking,
 3. Project and cost estimates,
 4. Expertise,
 5. Construction supervision,
 6. Representation of client in all offices / communes,
 7. Translations.